Descriere

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) derulează, începând cu data de 18.12.2012, proiectul „Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative” / CAMPUS, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 425/1/18-12-2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE).

Valoarea totală a proiectului este de 73.410.712 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 59.767.690 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.607.182,7 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 10.160.507,3 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 13.643.022 lei. Proiectul se va implementa în localitatea Bucureşti pe o durată de 36 de luni.

Obiectivul proiectului.

Obiectivul proiectului CAMPUS este acela de a crea un „Centru de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative” în vederea promovării unui mediu inteligent de control, integrare şi coordonare a grupurilor de cercetare multi- şi interdisciplinare din cadrul UPB. Prin acest obiectiv, proiectul îşi propune creşterea şi diversificarea ofertei inovative a UPB, precum şi stimularea accesului întreprinderilor la produsele activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare ale universităţii.

Clădirea construită pentru a găzdui centrul CAMPUS va fi o construcţie modernă, ecologică şi totodată inteligentă cuprinzând mai mult de 41 de laboratoare de cercetare echipate la standarde europene, spaţii de lucru, birouri, spaţii de prezentări şi conferinţe precum şi spaţii tehnice.

Necesitatea proiectului.

În viitorul apropiat, România are câteva oportunități importante pentru valorificarea potențialului său în direcția utilizării materialelor avansate, nanotehnologiilor și proceselor inovative cu aplicații în știința materialelor, opto-electronică, tehnologia informației, electrotehnică, energii regenerabile și mediu:
 • nanotehnologiile reprezintă un domeniu emergent cu impact major asupra evoluției industriei și societății, cu nișe de piată unice pentru exploatare în contextul economic actual;
 • este un context favorabil pentru utilizarea optimă a potențialului fiecărei țări europene; acest potențial presupune activități de formare profesională continuă și diseminare ca o condiție necesară în depășirea barierelor ce sunt puse în calea transferului tehnologic din domeniul propus;
 • la nivel European, România reprezintă o piață a oportunităților pentru noile investiții. Asemenea oportunități necesită un plan de acțiune pentru crearea unor condiții atractive, atât din punct de vedere tehnologic cât și al existenței unei forțe de muncă cu calificare adecvată. Investițiile naționale în acest domeniu, de tipul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative ce va fi creat în cadrul proiectului pot deveni o parte importanta a Platformelor Europene în domeniul materialelor avansate;
 • noutatea acestui domeniu o reprezintă deschiderea de noi direcții datorită caracterului interdisciplinar și apropierea fără precedent dintre cercetarea fundamentală, aplicativă și activitățile de transfer tehnologic, ceea ce presupune un „salt în gândire”, atât pentru specialiștii din mediul academic, cât și antreprenorii și salariații implicați în activități de cercetare–dezvoltare și inovare din intreprinderile și IMM-urilor inovative cu care aplicantul are colaborări și parteneriate durabile.
Activitățile proiectului.

Implementarea proiectului presupune desfasurare următoarelor activități:
 • Activități de constructie imobile:
  • pregătirea documentației pentru achiziția serviciilor de proiectare ce presupune elaborarea caietelor de sarcinii în baza cărora va fi organizată procedura de achiziție servicii de proiectare;
  • parcurgerea procedurii de achiziție de servicii de proiectare ce presupune parcurgerea etapelor procedurale pentru desemnarea proiectantului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • întocmirea documentatiei tehnice pentru obținerea autorizatiei de construcție și elaborarea proiectului tehnic. Proiectul tehnic va detalia echipamentele și lucrările necesare executării proiectului și va sta la baza întocmirii caietelor de sarcini și a documentațiilor necesare desfășurării activităților de achiziție de echipamente și lucrări;
  • obținerea autorizației de construcție ce va fi eliberată de Consiliul Local al Sectorului 6, municipiul București. Autorizația de construcție va aproba condițiile de construire în cadrul proiectului și perioada alocată execuției lucrărilor;
  • pregătirea documentației de achiziție pentru lucrări de construcție ce se va întocmii pe baza proiectului tehnic și va fi elementul de bază în vederea întocmirii și depunerii de către posibilii executanți a ofertei tehnice de execuție lucrări de construcție;
  • parcurgerea procedurii de achiziție lucrări de construcție în urma căreia va fi desemnat executantul lucrărilor;
  • faza de construcție ce reprezintă etapa din cadrul proiectului în care se execută lucrările propriu-zise de construcție ale clădirii centrului;
  • pregătirea documentației pentru achiziție echipamente și instalații aferente construcțiilor ce se va întocmi pe baza proiectului tehnic și va detalia caracteristicile tehnice ale echipamentelor și instalațiilor aferente construcțiilor necesare echipării și dotării cladirii;
  • parcurgerea procedurii de achiziție de echipamente și instalații aferente construcției, dotări mobilier;
  • procurarea și montarea echipamentelor, instalațiilor aferente construcțiilor și dotărilor de mobilier;
  • darea în folosință ce constă în receptionarea construcției cu echipările și dotările funcționale aferente precum și verificarea concordanței cu prevederile proiectului tehnic;
 • Achiziție echipamente și active necorporale de cercetare-dezvoltare (CD):
  • pregătirea documentației pentru achiziția de echipamente CD necesare dotării laboratorelor ce presupune elaborarea caietelor de sarcinii în baza cărora va fi organizată procedura de achiziție servicii de furnizare;
  • parcurgerea procedurii de achiziție de echipamente CD ce presupune parcurgerea etapelor procedurale pentru desemnarea furnizorului de echipamente în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • procurarea și instalarea echipamentelor CD în laboratoarele de specialitate;
Ştiri
Informare reviste de specialitate #3

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #2

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #1

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Info-Buletin
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".